ES parama

Pasibaigę

ES struktūrinė parama 2007 - 2013 m.

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų parama Lietuvai skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo. Bendra paramos suma sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų. Ši parama teikiama pagal Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 28 d.) ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti:

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa skirta visų darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų mobilizavimui, nes investicijos į Lietuvos žmonių žinias, gebėjimus, aktyvumą, verslumą patikimai garantuoja ilgalaikį ūkio augimą. Šiai veiksmų programai skirta 13,8 proc. ES struktūrinės paramos lėšų (3,2 mlrd. Lt).

Ekonomikos augimo veiksmų programai numatoma skirti didžiausią paramos lėšų dalį – 45,72 proc. (10,7 mlrd. Lt). Labai svarbu, jog net 10 proc. lėšų numatoma skiri ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtiems moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa turi įgyvendinti viziją apie darnesnę visuomenę. Taigi gyvenimo aplinkai ir kokybei gerinti, mažinant atskirų regionų skirtumus, skiriama 39,08 proc. (9,2 mlrd. Lt) visos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama – tai puiki galimybė įmonėms ir organizacijoms gauti lėšų, kurios būtų panaudojamos jų projektams remti bei įgyvendinti. Parama yra gaunama negrąžintinų subsidijų forma.

Daugybė Lietuvos įmonių, pasinaudojusios 2004 – 2006 m. ES struktūrinių fondų parama, šiuo metu sėkmingai įgyvendina (arba jau įgyvendino) savo laimėtus projektus. Tokios projektų veiklos, kaip darbuotojų mokymai (kompetencijos didinimas), naujų technologijų įdiegimas, naujo produkto/paslaugos sukūrimas, infrastruktūros plėtra ir pan. didina įmonių konkurencingumą rinkoje bei leidžia sukurti naujas darbo vietas bei gerina esamas.

2007-2013 metais tarpusavyje suderinti paramos panaudojimo strateginiai dokumentai:

  • Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija – joje apibrėžtos prioritetinės ES struktūrinės paramos investicijų kryptys;
  • Trys veiksmų programos pirmiau minėtai strategijai įgyvendinti – jose nurodytos konkrečios remtinos sritys. Įgyvendinant veiksmų programas bus siekiama strategijoje nustatytų tikslų.

Numatomos investuoti kryptys 2007-2013 m. laikotarpiu, pagal Ūkio ministerijos veiklos sritis yra energetika, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtra, inovacijos, sąlygos verslui ir turizmo infrastruktūra.

Išsamesnė informacija apie 2007 – 2013 m. ES struktūrinę paramą interneto svetainėje www.esparama.lt